Od 1.8.2019 už pri prepise vozidla nemusíme predkladať tlačivá. Ako prepísať po novom?

prepis vozidla po novom

Každý, kto už niekedy prepisoval vozidlo z majiteľa na majiteľa, určite uzná, že ide o nepríjemný byrokratický labyrint. Dokladanie tlačív, kontroly, vozidla i uzavretie nového PZP býva vcelku mätúce. Od 1.8.2019 je prepis aspoň o čosi jednoduchší. Zmena nás odbremenila od zdĺhavého vypisovania tlačív na dopravnom inšpektoráte. Pred mesiacom bolo pre správny prepis vozidla potrebné doložiť takzvanú žiadosť o prevod držby vozidla a žiadosť o zaevidovanie vozidla na nového držiteľa. Išlo o zdĺhavé tlačivo obsahujúce informácia o zúčastnených stranách a vozidle. Po novom už toto tlačivo nepotrebujeme. Na prepis nám stačí len osvedčenie o evidencii vozidla a potvrdenie ohľadom PZP. Nižšie nájdete stručný návod na prepis vozidla po novom i upozornenia na najčastejšie nástrahy.

Odhlásenie vozidla

Odhlásenie vozidla prevádza jeho pôvodný majiteľ a to na dopravnom inšpektoráte, kde bolo dané vozidlo evidované. Podľa zákona je pôvodný majiteľ povinný vozidlo odhlásiť v lehote 30 dní od prevodu držby vozidla na inú osobu (zákon o cestnej premávke, § 116 ods. 3). Pri odhlásení vozidla nie je potrebná jeho kontrola ani uhrádzanie akýchkoľvek správnych poplatkov. Tieto povinnosti si plní až nový majiteľ prihlasujúci vozidlo do evidencie.

 1. Pôvodný majiteľ aj nový majiteľ sa spoločne dostavia na dopravný inšpektorát a zariadia všetky náležitosti. Ak nie je možná súčasná prítomnosť oboch zúčastnených strán, a teda vozidlo odhlasuje pôvodný majiteľ a nový ho následne osobitne prihlási, je potrebné predložiť úradom splnomocnenie ku všetkým právnym úkonom a zmenám v evidencii nového vlastníka s jeho overeným podpisom alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s overeným podpisom a teda kúpno-predajnú prípadne darovaciu zmluvu

  Pozor: Podpis nového majiteľa musí byť úradne overený. Podpis vám za malý poplatok úradne overia na každom mestskom úrade alebo matrike.

 2. Pôvodný majiteľ predloží úradom platný doklad totožnosti
 3. Pôvodný majiteľ predloží úradom osvedčenia o evidencii časť II (veľký technický) a osvedčenia o evidencii časť I (malý technický) kde sa následne zaznačia vykonané zmeny

  Pozor : Po všetkých náležitostiach je potrebné odovzdať veľký i malý technický preukaz novému majiteľovi

 4. Pôvodný majiteľ predloží potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla teda potvrdenie o uzavretom PZP

  Pozor: Pre ukončenie poistenia je potrebné oskenovať veľký technický, vydaný novému majiteľovi, a priložiť ho k výpovedi poistenia ako doklad o prepise vozidla

Prihlásenie vozidla

Vozidlo do evidencie prihlasuje jeho nový majiteľ. Vykoná tak na dopravnom inšpektoráte v meste kde bude vozidlo evidované. Podľa zákona je tak povinný vykonať v lehote 30 dní od odhlásenia vozidla majiteľom pôvodným (zákon o cestnej premávke, § 117 ods. 1).

 1. Rovnako ako u odhlásenia vozidla, v prípade, že pri prepise nie je možná prítomnosť oboch zúčastnených strán, je potrebné predložiť splnomocnenie ku všetkým právnym úkonom a zmenám v evidencii nového vlastníka s jeho overeným podpisom alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s overeným podpisom a teda kúpno-predajnú prípadne darovaciu zmluvu.

  Pozor: Podpis pôvodného majiteľa musí byť úradne overený. Podpis vám za malý poplatok úradne overia na každom mestskom úrade alebo matrike.

 2. Pred návštevou dopravného inšpektorátu je potrebné uzavrieť nové poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla teda PZP. Po jeho uzavretí vám poisťovňa doručí potvrdenie, ktoré je v tlačenej podobe potrebné predložiť úradom pri prihlásení vozidla.

  Pozor: Pri uzavretí nového PZP vám budú najprv doručené nekompletné dokumenty. Po prepise je poisťovni potrebné odoslať číslo nového veľkého technického preukazu. Na to vám poisťovňa opätovne vystaví, teraz už kompletné, potvrdenie.

 3. V ďalšom kroku je nový majiteľ povinný fyzicky pristaviť vozidlo ku kontrole. Ku kontrole vozidla bude potrebné predložiť veľký technický preukaz, obdržaný od pôvodného majiteľa po odhlásení vozidla, do ktorého policajt zaznačí vykonanú kontrolu. Kontroluje sa hlavne VIN číslo vozidla, preto nie je na škodu, keď vopred viete, kde sa na vašom novom vozidle toto číslo nachádza.

  Pozor: V niektorých mestách sa dopravný inšpektorát a miesto kontroly vozidiel nenachádzajú na rovnakom mieste. Miesto aj možné časy obhliadky si radšej zistite vopred najjednoduchšie na webe Ministerstva vnútra SR.

 4. Po kontrole sa nový majiteľ dostaví na dopravný inšpektorát kde predloží platný doklad totožnosti
 5. Nový majiteľ predloží úradom osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický), kde je už zaznačený záznam o kontrole, a osvedčenie o evidencii časť I (malý technický). Pracovník do tlačív zaznačí vykonané zmeny vo vlastníctve.

  Pozor: Úrady vystavia nový malý technický preukaz v lehote 30 dní. Buď vám ho pošlú na zvolenú adresu alebo si ho po vyzvaní vyzdvihnete osobne. Kým neobdržíte malý technický preukaz môžete jazdiť s veľkým preukazom, no po prevzatí malého vám už za to môže byť udelená pokuta.

 6. Pri prepise vozidla medzi rozličnými okresmi je potrebné odovzdať tabuľky so starým ŠPZ
 7. Nový majiteľ úradom predloží potvrdenie o uzatvorení PZP obdržané od poisťovne.
 8. Ďalej je potrebné uhradenie správnych poplatkov, respektíve predloženie dokladu o ich uhradení. Poplatok za zaevidovanie závisí od výkonu motora vozidla. Poplatok za novú ŠPZ sa platí len v prípade, keď sa vykonáva zmena, ide teda o prepis vozidla medzi okresmi, alebo si tak vyžiada majiteľ. Suma za novú ŠPZ sa odvíja od vášho požiadavku na jej kvalitu, prípadne na zvolenú špeciálnu kombináciu znakov.

  Pozor: Poplatok na inšpektoráte možno zaplatiť kartou i v hotovosti pomocou automatu resp. kolkomatu. Ten vám obratom vydá potvrdenie, ktoré predložíte pracovníkovi. Ak si nie ste istý voľbou poplatku vo výbere automatu nechajte sa poučiť zamestnancom.