Pokuty za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej. Podrobnosti o neplatnej technickej kontrole vozidla alebo emisnej kontrole motorového vozidla nájdete TU . Technickú kontrolu vozidla si môžete overiť TU . Emisnú kontrolu motorového vozidla si môžete overiť TU .

Pri pokutách v súvislosti s nepodrobením vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole je potrebné rozlišovať s dvomi rôznymi pokutami.

1. Pokuta pre vodiča vozidla

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“) je vodič vozidla povinný použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. To znamená, že v cestnej premávke možno použiť iba vozidlo, ktoré je schválené na prevádzku v cestnej premávke a ktoré má platné osvedčenie o technickej kontrole a má platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto povinnosti podlieha.

Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. vodič vozidla je povinný mať pri sebe platné doklady predpísané § 52 ods. 7 (osvedčenie o technickej kontrole) a § 70 ods. 3 (osvedčenie o emisnej kontrole) zákona č. 725/2004 Z. z.

Podľa § 52 ods. 7 zákona č. 725/2004 Z. z. sa vyznačeným osvedčením o technickej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom v premávke na pozemných komunikáciách.

Podľa § 70 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z. sa vyznačeným osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike.

Povinnosti vodiča podľa § 69 ods. 1 písm. g) zákona č. 8/2009 Z. z. je v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky oprávnený kontrolovať policajt.

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa podľa § 22 ods. 1 písm. k) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 372/1990 Zb.“) dopustí, kto iným konaním poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Za tento priestupok podľa § 22 ods. 2 písm. g) zákona č. 372/1990 Zb. možno uložiť pokutu do 100 eur a podľa § 22 ods. 3 zákona č. 372/1990 Zb. v blokovom konaní možno uložiť pokutu za tento priestupok pokutu do 50 eur.

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne ukladania pokút vodičovi vozidla Vám odporúčame kontaktovať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, keďže dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky vykonávaný Policajným zborom patrí do ich pôsobnosti.

2. Pokuta pre prevádzkovateľa vozidla

Podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 725/2004 Z. z. je prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej.

Táto povinnosť platí pre všetky vozidlá, ktoré sú v premávke na pozemných komunikáciách (v cestnej premávke), to znamená, že táto povinnosť sa týka všetkých vozidiel, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a majú vydanú tabuľku s evidenčným číslom. Obdobná povinnosť platí aj pre povinné zmluvné poistenie vozidla, pokiaľ je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a má vydanú tabuľku s evidenčným číslom.

Správne deliktu sa dopustí prevádzkovateľ vozidla, pokiaľ nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej alebo nepodrobí motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej. Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií uloží podľa § 107 ods. 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. pokutu 165 eur tomu, kto nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej, pričom pokuta sa uloží za každé vozidlo. Taktiež okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií uloží podľa § 107 ods. 2 písm. d) zákona č. 725/2004 Z. z. pokutu 165 eur tomu, kto nepodrobil motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej, pričom pokuta sa uloží za každé motorové vozidlo.

Konanie o uloženie pokuty možno začať do šesť mesiacov odo dňa, v ktorom sa príslušný orgán dozvedel o porušení povinnosti; najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Ide o dve rozdielne pokuty, ktoré ukladajú dva rozdielne správne orgány. Vodič vozidla dostáva pokutu od orgánu Policajného zboru za jazdu s nespôsobilým vozidlo na prevádzku v cestnej premávke a prevádzkovateľ vozidla dostáva pokutu od okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, že vozidlo nepodrobil v ustanovených lehotách technickej kontrole alebo emisnej kontrole.

Vzhľadom na to, že pokuty za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole nie sú zanedbateľné, odporúčame motoristickej verejnosti, aby nezabudli na najbližší termín povinnej technickej kontroly alebo emisnej kontroly. Motoristická verejnosť môže využiť možnosť, ktorú ponúkajú niektoré stanice technických kontrol, a tou je pripomenutie termínu technickej a emisnej kontroly prostredníctvom notifikačného mailu alebo notifikačnej sms.

Lehoty technických a emisných kontrol sú nasledovné:

Kategória vozidla Popis TK po prvom prihlásení do evidencie Ďalšie TK EK po prvom prihlásení do evidencie Ďalšie EK
L1e, L2e malé motocykle alebo malé trojkolky po 4 rokoch periodicky každé 4 roky - -
L3e, L4e motocykle bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom po 4 rokoch periodicky každé 2 roky - -
L5e, L6e, L7e trojkolky a štvorkolky po 4 rokoch periodicky každé 2 roky - -
M1, N1 osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t po 4 rokoch periodicky každé 2 roky po 4 rokoch, ak ide o vozidlo so vznetovým motorom alebo so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom periodicky každé 2 roky
po 1 roku, ak ide o vozidlo so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom periodicky každý rok
M2 autobusy do 5 t po 1 roku periodicky každý rok po 1 roku periodicky každý rok
M3 autobusy nad 5t po 1 roku periodicky každý rok, po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách po 1 roku periodicky každý rok
N2, N3 nákladné vozidlá nad 3,5 t po 1 roku periodicky každý rok po 1 roku periodicky každý rok
O1, O2 prípojné vozidlá do 3,5 t po 4 rokoch periodicky každé 2 roky
O3, O4 prípojné vozidlá nad 3,5 t po 1 roku periodicky každý rok
T kolesové traktory po 4 rokoch periodicky každé 2 roky po 4 rokoch periodicky každé 2 roky
R Prípojné vozidlá za traktory po 4 rokoch periodicky každé 2 roky
M, N, O vozidlá týchto kategórií používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlá používané na taxislužbu po 1 roku periodicky každý rok po 1 roku (platí len pre vozidlá kategórie M a N) periodicky každý rok (platí len pre vozidlo kategórie M a N)
L, M, N a T vozidlá týchto kategórií používané v autoškole ako výcvikové vozidlá po 1 roku periodicky každý rok po 1 roku (platí len pre vozidlá kategórií M, N a T) periodicky každý rok (platí len pre vozidlá kategórií M, N a T)

Jednoduché overenie vozidla online pred kúpou