Neplatná technická kontrola vozidla alebo neplatná emisná kontrola motorového vozidla

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť:

  1. vozidlo technickej kontrole pravidelnej,
  2. motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej.

Táto povinnosť platí pre všetky vozidlá, ktoré sú v premávke na pozemných komunikáciách (v cestnej premávke), to znamená, že táto povinnosť sa týka všetkých vozidiel, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a majú vydanú tabuľku s evidenčným číslom.

Obdobná povinnosť platí aj pre povinné zmluvné poistenie vozidla, pokiaľ je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a má vydanú tabuľku s evidenčným číslom.

Ľahostajný prístup prevádzkovateľov vozidiel k týmto povinnostiam predstavuje veľké riziko na cestách, lebo v takomto prípade po cestách jazdia vozidlá neprispôsobené podmienkam prevádzky týchto vozidiel v cestnej premávke. Samotní majitelia takýchto vozidiel riskujú pokuty nielen od polície pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (vodič nemá pri sebe ustanovené doklady na vedenie vozidla v cestnej premávke), ale aj od okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Na Slovensku funguje automatizovaný informačný systém technických kontrol a automatizovaný informačný systém emisných kontrol, z ktorých sa prenášajú údaje o technickej a emisnej kontrole do informačného systému evidencie vozidiel (IS EVO) a zaznamenajú sa v karte evidovaného vozidla. Podobne sa do informačného systému evidencie vozidiel (IS EVO) prenášajú aj údaje o povinnom zmluvnom poistení vozidla.

Ak aj nezodpovedného motoristu neodhalí polícia, okresné úrady odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií si vedia v informačnom systéme evidencie vozidiel (IS EVO) skontrolovať vozidlá, ktoré nemajú platnú technickú alebo emisnú kontrolu. V takýchto prípadoch sú okresné úrady odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií povinné konať a prevádzkovateľovi vozidla uložiť pokutu 165,- eur za neplatnú technickú kontrolu a 165,- eur za neplatnú emisnú kontrolu.

Uvedená povinnosť nie je novou povinnosťou a ani výška pokút nie je ničím novým. Uvedené platí od 1.3.2005, kedy to ustanovil zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Ide o povinnosť, ktorú do právneho systému musela Slovenská republika aplikovať zo smernice Európskej únie, podľa ktorej „v každom členskom štáte sa motorové vozidlá registrované v tomto štáte a ich prívesy a návesy podrobia pravidelným kontrolám technického stavu vozidla“ a následne „členské štáty prijmú také opatrenia, aké považujú za nevyhnutné ako dôkaz, že sa vozidlo podrobilo kontrolám technického stavu vozidla“ a tieto opatrenia sú členské štáty povinné oznámiť Európskej komisii.

Ozvali sa prevádzkovatelia vozidiel, ktorí nešli s vozidlom na technickú kontrolu do štyroch rokov od jeho prihlásenia do evidencie a platili pokutu 165,- eur. Považovali to za „nespravodlivé, neetické, výpalnícke“. Taktiež sa stáva, že prevádzkovatelia vozidiel si myslia, že ak jeho vozidlo nejazdí, tak nemusí absolvovať technickú a emisnú kontrolu a nemá prečo znášať sankcie. To je zásadný omyl! Vozidlo sa totiž neposudzuje, podľa toho či jazdí alebo stojí, ale podľa toho, či je prihlásené do evidencie vozidiel a má vydanú tabuľku s evidenčným číslom.

Pokiaľ prevádzkovatelia vozidiel s vozidlami dlhšiu dobu nejazdia, alebo ide o sezónne vozidlá (ktoré sa napr. v zime nepoužívajú), alebo ide o nepojazdné vozidlá vplyvom poruchy či po dopravnej nehode, odporúčame im požiadať na príslušnom orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) o dočasné vyradenie vozidla z evidencie. Pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie prevádzkovateľ vozidla odovzdá na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) tabuľky s evidenčným číslom spolu s dokladmi od vozidla (osvedčenie o evidencii časť I a časť II) a následne sa povinnosť podrobiť vozidlo technickej a emisnej kontrole na vozidlo nevzťahuje. Zároveň sa za vozidlo dočasne vyradené z evidencie neplatí povinné zmluvné poistenie (poisťovňa za obdobie dočasné vyradenia z evidencie vráti alikvotnú časť peňazí). Dočasné vyradenie vozidla z evidencie na obdobie do jedného roka je na príslušnom orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) spoplatnené správnym poplatkom (kolok) v hodnote iba 5,- eur. Podrobnosti o dočasnom vyradení vozidla nájdete TU.

Takisto odporúčame motoristickej verejnosti, aby nezabudli na najbližší termín povinnej technickej alebo emisnej kontroly. Môžu využiť možnosť, ktorú ponúkajú niektoré stanice technických kontrol, a tou je pripomenutie termínu technickej a emisnej kontroly prostredníctvom notifikačného mailu alebo notifikačnej sms.

Podrobnosti o pokutách za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole nájdete TU.

Lehoty technických a emisných kontrol sú nasledovné:

Kategória vozidla Popis TK po prvom prihlásení do evidencie Ďalšie TK EK po prvom prihlásení do evidencie Ďalšie EK
L1e, L2e malé motocykle alebo malé trojkolky po 4 rokoch periodicky každé 4 roky - -
L3e, L4e motocykle bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom po 4 rokoch periodicky každé 2 roky - -
L5e, L6e, L7e trojkolky a štvorkolky po 4 rokoch periodicky každé 2 roky - -
M1, N1 osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t po 4 rokoch periodicky každé 2 roky po 4 rokoch, ak ide o vozidlo so vznetovým motorom alebo so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom periodicky každé 2 roky
po 1 roku, ak ide o vozidlo so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom periodicky každý rok
M2 autobusy do 5t po 1 roku periodicky každý rok po 1 roku periodicky každý rok
M3 autobusy nad 5t po 1 roku periodicky každý rok, po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách po 1 roku periodicky každý rok
N2, N3 nákladné vozidlá nad 3,5 t po 1 roku periodicky každý rok po 1 roku periodicky každý rok
O1, O2 prípojné vozidlá do 3,5 t po 4 rokoch periodicky každé 2 roky
O3, O4 prípojné vozidlá nad 3,5 t po 1 roku periodicky každý rok
T kolesové traktory po 4 rokoch periodicky každé 2 roky po 4 rokoch periodicky každé 2 roky
R Prípojné vozidlá za traktory po 4 rokoch periodicky každé 2 roky
M, N, O vozidlá týchto kategórií používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlá používané na taxislužbu po 1 roku periodicky každý rok po 1 roku (platí len pre vozidlá kategórie M a N) periodicky každý rok (platí len pre vozidlo kategórie M a N)
L, M, N a T vozidlá týchto kategórií používané v autoškole ako výcvikové vozidlá po 1 roku periodicky každý rok po 1 roku (platí len pre vozidlá kategórií M, N a T) periodicky každý rok (platí len pre vozidlá kategórií M, N a T)

Jednoduché overenie vozidla online pred kúpou